مالینام و نام خانوادگی مسئول : مهدی محسنی


شرح وظایف :
- بررسی و تصویب صورتهای مالی .
- تصمیمگیری پیرامون تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان و چگونگی استفاده بهینه از منابع مالی موجود و نظارت بر وضعیت نقدی سازمان .
- ارائه نقطه نظرات در تدوین آئین نامه‌های مالی .

 

دی ان ان