موتوری


 

نام و نام خانوادگی مسئول :    موسی پیکانشرح وظایف :


1.      آماده به کار بودن کلیه خودروها از نظر سلامت و فنی در هر زمان از شبانه روز .

2.      تنظیم برنامه کار رانندگان و نگهداری خودروها و تعیین استهلاک خودروها و حفظ و نگهداری کلیه سوابق و پرونده های مربوطه.

3.      تعیین محل مناسب جهت اسکان خودروها و نظارت بر حسن جریان امور آنها .

4.      پیش بینی تهیه قطعات و لوازم یدکی مربوطه به خودروها و حفظ و نگهداری آنها در انبارهای مربوطه .

5.      بررسی نیازهای واحدهای مختلف سازمان از لحاظ خودرو .

6.      انجام تعمیرات اساسی و کلی و جزئی وسایل نقلیه اعم از سبک و سنگین و غیره .

7.      شرکت در کمیسیون های مربوط به خرید و فروش خودروها و لوازم یدکی آنها .

8.      نظارت بر تحویل و تحول کلیه خودروها و تهیه و نگهداری دفاتر مشخصات کلیه وسایل نقلیه و قید در کارنامه وسایل نقلیه .

9.      تعیین و تشخیص خودروهای فرسوده و از رده خارج شده سازمان و تهیه گزارش بمنظور فروش و یا اخراج آنها .

10.    انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مدیر عامل محترم سازمان در حدود وظایف ارجاع می گردد.

 
دی ان ان