کلیپ نکات ایمنی در خصوص آتش سوزی کنتور برق

دسته بندی فیلم: فیلم حوادث و عملیات ها